AstroRadio SL


Transceivers

Accessories

FlexRadio Accessories

FLEXRADIO

€ 366.63


FLEXRADIO

€ 127.72


FLEXRADIO

€ 90.75


FLEXRADIO

€ 90.75


FLEXRADIO

€ 1 479.83


FLEXRADIO

€ 72.59


FLEXRADIO

€ 74.06


Elad sdr

ELAD

€ 1 055.12


HF

HF + 6M

HF + V/UHF

SDR-FlexRadio

FLEXRADIO

€ 2 467.19


FLEXRADIO

€ 3 702.60


FLEXRADIO

€ 4 936.80


FLEXRADIO

€ 6 171.00


FLEXRADIO

€ 8 545.02


SDR Anan

APACHE-LABS

€ 726.00


APACHE-LABS

€ 4 537.50


V-UHF

BALUN 1:9 BL09
CGANTENNA

€ 24.49

MFJ-5512
MFJ

€ 14.52

ANTENA G5RV 10-80
WATSON

€ 55.66

NES10-2 MK3
BHI

€ 125.51

OWL SCARECROW
ASTRORADIO

€ 17.36