AstroRadio SL


INFORMACIÓ DE SEGURETAT

Astroradio SL està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels USUARIS dels serveis als quals s'accedeix a través del seu web. Mitjançant la present Política de Privacitat (d'ara endavant, la Política) Astroradio SL informa els USUARIS del lloc web: www.astroradio.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en la web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada. Astroradio SL es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l'objecte d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l'entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tinguis perfecte coneixement del seu contingut.

TITULARITAT DEL TRACTAMENT

En aquests supòsits, les dades recollides per Astroradio SL seran incorporades a fitxers titularitat de Astroradio SL, degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.

USOS I FINALITATS

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals és la gestió, prestació i personalització dels serveis i continguts del mateix que l'USUARI faci servir i de la qual s'informarà en cada apartat.

COMUNICACIÓ DE LES DADES

Les dades demanades a través del web només seran cedides en aquells casos en què expressament es n'informi a l'USUARI.

ACTUALITZACIÓ DE LES DADES

Per tal de que les dades que consten en les nostres bases de dades sempre corresponguin a la teva situació real hauràs mantenir-les actualitzades, bé actualitzant tu directament en els cas en què això sigui possible bé comunicant-ho al departament corresponent.

SEGURETAT DE LES DADES

Astroradio SL ha adoptat en el seu sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, per tal de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, en la mesura que sigui possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat .

DRETS DELS USUARIS

En tot cas podràs accedir a les dades, rectificar-les, cancel·lar-les i si és el cas, oposar-te al seu tractament:
a) bé mitjançant sol·licitud acompanyada d'una fotocòpia del teu DNI, remesa a la següent adreça postal: Astroradio SL. Roca i Roca nº69, 08225, Terrssa, Barcelona b) bé enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic:

SDR-PLAY RSP1A
SDRPLAY

114.95 €

IC-7300 Transceptor SDR
ICOM

1.314.06 €

MFJ-939-Y
MFJ

203.28 €

MFJ418 TUTOR CW
MFJ

131.89 €

ANTENA DIPOL DIAMOND W735 40 I 80
DIAMOND

96.80 €