AstroRadio SL


Transceptors/SDR-Flexradio

SDR-Flexradio

FLEXRADIO

2.347.40 €


FLEXRADIO

3.499.32 €


FLEXRADIO

4.477.00 €


FLEXRADIO

5.566.00 €


FLEXRADIO

7.744.00 €


ANTENA PER GPS
HAICOM

9.87 €

ALTAVOZ MIRANDA
PHONEMA

151.25 €

MFJ939-K
MFJ

200.86 €

PROSET-6
HEIL SOUND

175.45 €

AT-D878UV DMR BIBANDA V/UHF DMR- ANALOG 7/6W
ANYTONE

189.99 €